Bà Nguyễn Thị Việt Hà được giao phụ trách Hội đồng Quản trị HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố thông tin chính thức về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại HOSE.

Cụ thể, hôm nay, ngày 02/03/2021, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chủ trì lễ trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự Lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Ông Lê Hải Trà, Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Thành viên Hội đồng Quản trị được giao phụ trách Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2021.

Phan Hằng