Ban hành 22 danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 974/QĐ-UBND ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội.
Cụ thể, Hà Nội xác định 22 cơ sở dữ liệu về: Xây dựng kế hoạch kinh tế – xã hội phục vụ quản lý thông tin kinh tế – xã hội tổng hợp; đầu tư phục vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn; doanh nghiệp và hộ cá thể trên địa bàn; truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; hiện trạng đất sản xuất nông nghiệp; cơ sở dữ liệu đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo dùng chung của Hà Nội; thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội; hộ tịch điện tử; cơ sở dữ liệu học sinh…
UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu quyết định thống nhất ban hành danh mục các trường thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của Hà Nội; định kỳ 6 tháng/lần trình UBND thành phố quyết định cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội.
Các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố có trách nhiệm quản lý, khai thác hiệu quả; thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định…
THANH HÀ