CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TIẾP TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI

Tại Nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp Đoàn các Trưởng Cơ quan đại diện ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.
Nhấn mạnh các Trưởng cơ quan đại diện ở nước ngoài là người đại diện cho Đảng và Nhà nước tại sở tại, triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các thành viên cần luôn quán triệt sâu sắc và triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để thấm nhuần các chỉ đạo hết sức sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Trong đó, là bài học về kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; xử lý hài hoà mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia – dân tộc và nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế. Đồng thời khẳng định nguyên tắc bất biến luôn luôn bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc.
Cho biết đối ngoại luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trưởng các cơ quan đại diện ở nước ngoài triển khai đồng bộ các kênh đối ngoại, trong đó có đối ngoại quốc hội; chủ động, tích cực tham gia đóng góp, xây dựng, định hình các cơ chế đa phương; tiếp cận, nắm bắt thông tin và chính sách của các nước, các đối tác của ta; góp phần tích cực vào bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia “từ sớm, từ xa”, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân; nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, nhất là trong bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài./.
Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.
Phạm Tuấn