Hợp tác xã có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Hợp tác xã của ông Hồ Văn Quang thành lập và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Quang hỏi, hợp tác xã có thuộc trường hợp phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không? Các trường hợp không cần nộp gồm những trường hợp nào?
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định về pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và có nghĩa vụ kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
Chinhphu.vn