Mai anh đào nở rực phố núi Đà Lạt

ĐOÀN KIÊN – Trình bày: HỮU VI