Năm 2025: Hà Nội lọt “top 5” địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số

Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội vừa dự thảo và trình UBND TP Hà Nội Chương trình Chuyển đổi số TP Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, đến năm 2030, TP Hà Nội phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền TP, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.
Hà Nội tiên phong về chuyển đổi số
TP Hà Nội phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực ASEAN và quốc tế. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh – thông minh – hiện đại” với chuyển đổi số là nền tảng phát triển, đổi mới sáng tạo.
Chương trình Chuyển đổi số TP Hà Nội nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực đi ra toàn cầu.
Cụ thể, đến năm 2025, Hà Nội thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, về công nghệ thông tin, về chỉ số cạnh tranh, về đổi mới sáng tạo, về an toàn, an ninh mạng. Hà Nội đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về Khoa học dữ liệu (Data Science) và Trí tuệ nhân tạo (AI).
Về phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động: Phấn đấu 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4, có thể thực hiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
90% hồ sơ công việc tại cấp TP, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước);
100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng họp báo cáo định kỳ và báo cáo về kinh tế – xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND TP về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và TP; 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm;
50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của TP. Hà Nội cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chính chính trị – xã hội của TP; Cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử của TP trước năm 2025, hướng tới hình thành Chính quyền số thành phố Hà Nội;
Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%. Tốc độ tăng năng suất lao động từ 7 – 7,5%; Hoàn thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.
Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số: Hạ tầng băng thông rộng phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã, phường, thị trấn; Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; mọi người dân được truy cập Internet băng rộng với chi phí thấp. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.
Đến năm 2030, Hà Nội thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, về công nghệ thông tin, về chỉ số cạnh tranh, về đổi mới sáng tạo, về an toàn, an ninh mạng. Các mục tiêu cụ thể về chuyển đổi số sẽ được nâng lên cấp độ cao hơn.
Để thực hiện các mục tiêu trên, TP sẽ triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ ý, trong đó tập trung vào 3 trụ cột chính gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Hà Linh