Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND (ngày 15-4-2021) về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, về công tác hoàn thiện khuôn khổ pháp lý: Thường xuyên rà soát, đánh giá, phát hiện, tổng hợp những chồng chéo, vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật để kiến nghị cấp thẩm quyền hoàn thiện quy định, cũng như chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật và tính khả thi của các quy định được ban hành.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giúp người dân hiểu đúng về hoạt động này, phân biệt các hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp và trái pháp luật; trách nhiệm, rủi ro pháp lý của các cá nhân khi lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trá hình. Đồng thời tăng cường cảnh báo về các trường hợp kinh doanh đa cấp không phép, trá hình nhằm hạn chế nguy cơ người dân tham gia hệ thống này. UBND thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này trên địa bàn thành phố…
HIỀN THANH