Những điều cần biết về bảo hiểm y tế hộ gia đình

0 659
Tham gia BHYT vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi. Vì lợi ích của bản thân, gia đình và cộng đồng, mọi người hãy tích cực tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
82bfc7da3acccc9295dd_20210905095814am.jpg