Tăng cường giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 26-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chú trọng củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ thuật, kỹ năng cho đội ngũ công chức, viên chức và người làm công tác trẻ em các cấp, nhất là ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng, duy trì và phát huy có hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ, nhóm để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; kịp thời phát hiện các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. UBND tỉnh cũng chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng các sản phẩm truyền thông, biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, môi trường mạng…

UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình, chính sách, pháp luật về trẻ em; chỉ đạo hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, bảo đảm an toàn, thân thiện và phòng, chống xâm hại trẻ em. Đồng thời, tổ chức các đợt truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình, nhà trường, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và bản thân trẻ em.

V.G