Thủ tục đăng ký nhận con nuôi trong nước

Bộ Tư pháp mới ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTP, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi (có hiệu lực từ ngày 26/02/2021)
0:

Theo đó, ban hành 7 biểu mẫu sử dùng cho việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước, cụ thể gồm: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (bản chính – có nội dung); Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước ((bản chính – phôi, không có nội dung);

Trích lục nuôi con nuôi trong nước (bản sao); Đơn xin nhận con nuôi trong nước; Đơn đăng ký nhu cầu nhận trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước;

Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi; Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước.

H.P