UBND thành phố Hà Nội Chủ động triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3692/UBND-NC về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.

Hà Nội chủ động triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Công văn nêu rõ, Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) đã được UBND thành phố, các sở, ngành, đoàn thể thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Với vai trò là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố có vai trò quan trọng để lan tỏa Thủ đô tới cả nước trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 thực hiện nghiêm túc, tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 218/KH-UBND ngày 05-10-2021 của UBND thành phố về hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Trong thời gian cao điểm (từ ngày 01-11 đến 09-11-2021), các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung phổ biến, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật năm 2021.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích tại các tuyến đường chính, các phố lớn, các khu trung tâm, trụ sở cơ quan nhà nước, địa điểm công cộng để truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.

Sở Tư pháp xây dựng phóng sự hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; Trailer quảng bá Ngày Pháp luật Việt Nam và phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để tuyên truyền trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các cơ quan báo chí của thành phố thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã thông qua các hình thức phù hợp, tạo điểm nhấn trong tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của thành phố.

Kim Chung(TH)