Theo đó, danh mục SGK lớp 2 được phê duyệt gồm 19 cuốn của 8 môn học và hoạt động giáo dục bao gồm các SGK Tiếng Việt 2, Toán 2, Đạo đức 2, Tự nhiên xã hội 2, Âm nhạc 2, Mĩ thuật 2, Giáo dục thể chất 2, Hoạt động trải nghiệm 2, Tiếng Anh 2.

Danh mục SGK lớp 6 được phê duyệt gồm 28 cuốn của 12 môn học và hoạt động giáo dục gồm SGK Ngữ văn 6 (2 tập), Toán 6 (2 tập), Tiếng Anh 6, Giáo dục công dân 6, Khoa học tự nhiên 6, Lịch sử và Địa lí 6, Tin học 6, Công nghệ 6, Âm nhạc 6, Mĩ thuật 6, Giáo dục thể chất 6, Hoạt động trải nghiệm Hướng nghiệp 6.

Cụ thể danh mục SGK lớp 2, lớp 6 được phê duyệt:

Hà Nội chốt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 - Ảnh 1.
Hà Nội chốt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 - Ảnh 2.
Hà Nội chốt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 - Ảnh 3.
Hà Nội chốt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 - Ảnh 4.
Hà Nội chốt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 - Ảnh 5.
Hà Nội chốt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 - Ảnh 6.

Yến Anh