Ngân hàng Quốc Dân dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu tăng vốn

0 1.988
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) vừa có thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.
Nhằm nâng cao năng lực tài chính, Hội đồng quản trị (HĐQT) NCB sẽ trình đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2021.
Theo đó, NCB dự định chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 36.87% vốn điều lệ với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tổng giá trị chào bán tương đương 1.500 tỷ đồng theo mệnh giá. Theo đó, 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua 0.3687 cổ phiếu tăng vốn mới.
Vốn điều lệ của NCB đến 31/12/2020 là gần 4.102 tỷ đồng, sau khi chào bán số cổ phiếu trên, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng lên gần 5.602 tỷ đồng.
Với số vốn tăng thêm, NCB dự kiến dùng 50 tỷ đồng để xây dựng hình ảnh thương hiệu, 150 tỷ đồng phát triển hạng mục Digital Banking, 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho NCB AMC và 1.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
Theo kế hoạch trong năm 2021, NCB sẽ tăng vốn lên mức 7.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, cổ đông hiện hữu, qua đó giúp ngân hàng thực hiện thành công các mục tiêu theo chiến lược kinh doanh của Ngân hàng.
Bên cạnh đó, NCB cũng dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Với giá phát hành bằng mệnh giá, tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành tương đương 3.000 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu là mức lãi suất áp dụng trong toàn bộ kỳ hạn trái phiếu. Mức lãi suất do HĐQT xác định tại phương án phát hành cụ thể và nằm trong khoảng 10%/năm +/- 3%/năm theo tình hình thực tế và quyết định của HĐQT.
Thời gian thực hiện cụ thể cũng sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho NCB, đáp ứng nhu cầu cho vay đối với các dự án trung và dài hạn.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của NCB, luỹ kế năm 2020, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019, đạt mức 850 tỷ đồng.