Nguyên tắc thực hiện bỏ phiếu được quy định như thế nào?

0 2.083

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định về nguyên tắc bỏ phiếu như sau: 

THÁI SƠN