Nguyên tắc thực hiện bỏ phiếu được quy định như thế nào?

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định về nguyên tắc bỏ phiếu như sau: 

THÁI SƠN