Thành phố Hồ Chí Minh: Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

AN AN – THU HOÀI