Thủ tục và mức đóng hằng tháng cho lao động lần đầu tham gia bảo hiểm xã hội

Chị Phạm Thị Hằng (Email: hang08… @gmail.com) hỏi: Doanh nghiệp tôi đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho nhân viên thì thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội và chi phí hằng tháng như thế nào?

Ảnh minh họa.

Nội dung chị hỏi, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết:

Theo Quyết định số 1568/QĐ-BHXH ngày 25/9/2020 về việc sửa đổi, bổ sung quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo Quyết định số 1262/QĐ-BHXH ngày 22/4/2019 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội quy định thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội như sau:

Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ nơi khác đến: Mã số 101/HNO: Thời hạn giải quyết hồ sơ: 5 ngày (Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế). Về hồ sơ: 1 bản cho mỗi loại giấy tờ.

Về thành phần hồ sơ:

+ Người lao động nộp: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS) đối với trường hợp người lao động có thay đổi thông tin. Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn, sẽ bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có). Sổ bảo hiểm xã hội (nếu lao động có sổ bảo hiểm xã hội theo mẫu cũ đang bảo lưu).

+ Đơn vị nộp: Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (mẫu D02-LT). Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK3-TS). Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS) đối với trường hợp có truy thu hoặc thay đổi thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội.

* Về mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Theo Điều 5, Điều 7, Điều 14. Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định về mức đóng và trách nhiệm đóng như sau:

– Trách nhiệm đóng của người lao động: Mức đóng: 10,5% tiền lương hàng tháng của người lao động, trong đó: 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp; 1,5% vào Quỹ Bảo hiểm y tế.

– Trách nhiệm đóng của đơn vị: Mức đóng: 21,5% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng của người lao động, trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 1% quỹ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; 3% Quỹ Bảo hiểm y tế.

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

B.D