Phòng Quản lý đô thị thị xã Sơn Tây: Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I/2021

Thực hiện Văn bản số 318/UBND-VP ngày 01/3/2021 của UBND thị xã Sơn Tây về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) TX Sơn Tây căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, đã hoàn thành nhiệm vụ công tác trọng tâm theo kế hoạch đề ra.
Phòng Quản lý Đô thị thị xã Sơn Tây thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I/2021.
Về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch: Đối với công tác quy hoạch nông thôn mới của 6 xã, Phòng đã tham mưu UBND thị xã tổ chức họp Hội đồng Thẩm định, trình phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và quy hoạch chi tiết điểm dân cư các xã Đường Lâm, Cổ Đông. Đơn vị tư vấn đã gửi hồ sơ xin ý kiến chỉ giới đường đỏ phục vụ QHCT 03 xã Đường Lâm, Xuân Sơn, Thanh Mỹ tới Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
Sau khi có ý kiến của Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Phòng sẽ tiến hành thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt theo quy định. Đối với đồ án QHCT xã Sơn Đông, Cổ Đông, Phòng đang tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng thị xã.
Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ án quy hoạch 5 phân khu trên địa bàn (Trung Hưng 1, Trung Hưng 2, Viên Sơn, Phú Thịnh, Trung Sơn Trầm) trình Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định. Các đồ án quy hoạch phân khu còn lại (theo quy hoạch chung thị xã đã được duyệt) Phòng đã tham mưu UBND thị xã ra văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ chủ đầu tư triển khai lập đồ án. Đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quy hoạch các đơn vị được phép triển khai thực hiện.
Về công tác quản lý xây dựng cơ bản, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản lý nhà cho thuê: Phòng QLĐT đã chỉ đạo thẩm định xong 30 hồ sơ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, 13 hồ sơ trình phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư, 02 hồ sơ trình phê duyệt dự án và trả kết quả đúng hạn. Từ 16/12/2020 đến 15/3/2021 đã thụ lý cấp phép xây dựng cho 139 hồ sơ xin cấp phép xây dựng của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thị xã (đạt 52,5% so với cùng kỳ năm 2020 – 265 trường hợp).
Tổ chức kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tại hiện trường 15 công trình theo đề nghị của chủ đầu tư. Tham mưu UBND thị xã đôn đốc các đơn vị làm tốt công tác đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các công trường thi công và trên toàn địa bàn thị xã phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Về công tác quản lý TTĐT và đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Phòng tập trung đôn đốc các đơn vị làm tốt công tác trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong các công trường xây dựng, cũng như công tác vệ sinh môi trường nói chung trên toàn địa bàn thị xã. Tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2021 và phát động phong trào thi đua đảm bảo an toàn giao thông năm 2021. Tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát công tác đào hè, đường của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn Tây, của các đơn vị thi công cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố Cầu Trì, Quang Trung, Trần Hưng Đạo.
Ngoài ra, Phòng QLĐT luôn đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác trang trí chiếu sáng, chỉnh trang vườn hoa, vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các ngày lễ lớn của đất nước. Chủ trì, phối hợp với UBND các xã phường rà soát, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ giao chỉ tiêu thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021, trình phòng Tài chính kế hoạch thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt theo quy định.
Tiếp tục tham mưu UBND thị xã tập trung đôn đốc các xã, phường và Công ty cổ phần Cấp nước Sơn Tây thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cấp nước sạch nông thôn. Đã tổ chức họp giao ban công tác quý I/2020, qua đó yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp như tuyên truyền, đầu tư lắp đặt đường trục cấp nước,… để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% các hộ dân được sử dụng nước sạch trong năm 2021.
Công tác đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn các xã đã xây dựng phương án trình cấp trên phê duyệt. Đặc biệt, Phòng đã xây dựng và hoàn thiện đề án phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ theo ý kiến của Ban Thường vụ Thị ủy.
Từ những kết quả đạt được trong quý I, Phòng QLĐT TX Sơn Tây xác định phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021: Rà soát quy hoạch, quản lý việc thực hiện quy hoạch của các đơn vị theo quy hoạch được duyệt. Trên cơ sở Quy hoạch chung của thị xã, tham mưu giúp UBND thị xã lập một số quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật. Tham mưu UBND thị xã thẩm định, trình phê duyệt dự án, duyệt báo cáo KTKT và Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán các công trình theo phân cấp. Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch nông thôn mới của 6 xã. Tiếp tục ra quân công tác TTĐT-ATGT, vệ sinh môi trường trên địa bàn; tham mưu hoàn thiện Đề án Phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây.
Theo DNTT